o nás

Img

TJ Sokol Nová Ves

TJ Sokol Nová Ves byl založen v roce 1990 dvanácti ustavujícími členy,do dnes se naše řady rozrostly na 64 členů.Stanovy které byly schválené členy si můžete přečíst zde Stanovy, ze dne 19.5.2003.

Cíl a poslání sdružení

Tj Sokol Nová Ves je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu,sportovní činnost (např. cvičení,kuželník,turistiku apod.),organizační a osvětovou hospodářskou činnost.A svou činnosti napomáhat rozvoji veřejného života,kultury,zdraví apod. v obci Nová Ves,zejména formou veřejně prospěšnych akcí,organizační a osvětovou činnosti.

Členství

1. Členem mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíly sdružení. 2. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor. 3. Členství vzniká přijetím za člena výborem. 4. Členství zaniká: - vystoupením člena písemným oznámením, zaslaným výboru - úmrtím člena - zánikem právnické osoby - vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména: -podílet se na činnosti sdružení -volit do orgánů sdružení -být volen do orgánů sdružení -obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření 2. Člen má povinnost zejména: -dodržovat stanovy sdružení -aktivně se podílet na činnosti sdužení -platit členské příspěvky sdružení -dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení